4.21 زباله جمع کن (garbage collector)

4.21 زباله جمع کن (garbage collector)

زباله جمع کن (garbage collector)…